Tyskerne bruker norske krigsfanger til materialtransport fram til fronten

Partners